Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon die aan jouw-spirit opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van een consult, healing of meditatie.

b. Jouw-spirit: de eigenaar van jouw-spirit.

c. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, één en ander in de ruimste zin des woords.

d. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en jouw-spirit tot het verlenen van diensten door jouw-spirit ten behoeve van opdrachtgever.


Artikel 2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten waarbij door jouw-spirit in het kader van haar beroep diensten aanbied of levert.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere afspraak en overeenkomst waarbij voor de uitvoering door jouw-spirit derden worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij jouw-spirit deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jouw-spirit en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Iedere overeenkomst leidt voor jouw-spirit tot een inspanningsverplichting waarbij jouw-spirit gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

2. In alle gevallen waarin jouw-spirit dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan jouw-spirit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan jouw-spirit worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan jouw-spirit zijn verstrekt, heeft jouw-spirit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Jouw-spirit is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat jouw-spirit is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor jouw-spirit kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door jouw-spirit een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van jouw-spirit op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen jouw-spirit de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

6. Indien door jouw-spirit of door jouw-spirit inschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Wanneer jouw-spirit de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Jouw-spirit aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

  

Artikel 4. Geheimhouding

1. Jouw-spirit is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Jouw-spirit draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.

2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen jouw-spirit en deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Jouw-spirit zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor de individuele prestaties van de deelnemer.


Artikel 5. Intellectuele eigendom

1. Jouw-spirit is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.

2. Jouw-spirit heeft de eigendomsrechten van de teksten en blogs geplaatst op de website www.jouw-spirit.nl en op de facebookpagina van jouw-spirit. Geen van deze teksten of blogs mogen zonder toestemming van jouw-spirit worden gebruikt, tenzij door bronvermelding duidelijk wordt gemaakt dat deze teksten en blogs afkomstig zijn van jouw-spirit.

3. Opdrachtgever en/of deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van jouw-spirit geen gebruik maken van deze producten, waarop jouw-spirit rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

4. Jouw-spirit is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. deelnemers.


Artikel 6. Honorarium en vergoedingen

1. Het honorarium van jouw-spirit bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst. De genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW.

2. Jouw-spirit kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Jouw-spirit heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan jouw-spirit heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, bijvoorbeeld lonen dan wel prijzen, een wijziging ondergaan, dan is jouw-spirit gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

4. Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding.


Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient contant te geschieden als de afspraak op locatie is. Als de afspraak en/of overeenkomst via bv Skype en/of een ander kanaal is, vindt deze pas plaats, zodra de betaling vooraf is voldaan.

2. Indien men op locatie niet direct contant betaald, dan is de opdrachtgever direct in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan jouw-spirit over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

3. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens jouw-spirit hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Jouw-spirit heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.


Artikel 8. Incassokosten

1. Indien jouw-spirit invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.

2. Onder kosten worden eveneens begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incasso-bureaus, deurwaarders en/of advocaten.


Artikel 9. Opzegging of annulering en verzetten

1. Indien opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst eerder dan 24 uur van te voren opzegt of annuleert en wil verzetten, worden er geen kosten in rekening gebracht.

2. Indien opdrachtgever korter dan 24 uur voor de uitvoering van de overeenkomst deze wil opzeggen of annuleren en verzetten, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

3. Indien opdrachtgever zonder opzegging of annulering en verzetten geen gebruik maakt van de overeenkomst, is opdrachtgever 100% van de kosten van de overeenkomst verschuldigd aan jouw-spirit.

4. Indien jouw-spirit de uitvoering van de overeenkomst moet verzetten, dan wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de opdrachtgever. En wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak ingepland.


Artikel 10. Opschorting en ontbinding

1. Jouw-spirit en opdrachtgever zijn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

2. Jouw-spirit heeft het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden dan wel te annuleren indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is bij overlijden van de opdrachtgever, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend. In deze gevallen is elke vordering van jouw-spirit op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Jouw-spirit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat jouw-spirit is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Indien jouw-spirit aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever c.q. deelnemer geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium van de opdracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van jouw-spirit is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van jouw-spirit jegens opdrachtgever en/of deelnemer beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.500,00.

5. Jouw-spirit is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

6. Jouw-spirit zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Jouw-spirit is niet aansprakelijk voor (ernstige) tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q. deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

7. Jouw-spirit ofwel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van deelnemers, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van deelnemers beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de deelnemers dreigend letsel, in welke vorm van ook. Indien deelnemer enig letsel zou oplopen, is jouw-spirit c.q. door haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

8. De opdrachtgever vrijwaart jouw-spirit tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en jouw-spirit samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolg van ernstige tekortkomingen van jouw-spirit.

9. Indien opdrachtgever en/of deelnemer een eventuele vordering jegens jouw-spirit niet binnen drie maanden na het ontdekken van de schade in recht aanhangig heeft gemaakt, komen alle rechten te vervallen.